پخش ویدیو

THE VIRTUAL EXHIBITION OF BUSHEHR

RESEARCH, TECHNOLOGY ACHIEVEMENTS & TECHMARKET

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان بوشهر

15 تا 20  آذرماه 1399        |

5-10 December 2020

روز
ساعت
دقيقه
ثانیه‌

بستر تحقق اندیشه های نو

THE VIRTUAL EXHIBITION OF BUSHEHR

RESEARCH, TECHNOLOGY ACHIEVEMENTS & TECHMARKET

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن‌بازار استان بوشهر

پخش ویدیو

15 تا 20  آذرماه 1399 

5-10 December 2020

روز
ساعت
دقيقه
ثانیه‌

پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

پخش ویدیو

THE VIRTUAL EXHIBITION OF BUSHEHR

RESEARCH, TECHNOLOGY ACHIEVEMENTS & TECHMARKET

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن‌بازار استان بوشهر